งานกายภาพบำบัดเป็นงานที่มุ่งเน้นการตรวจประเมินเพื่อค้นหาปัญหาที่มีความสอดคล้องกับอาการของผู้ป่วย และหาวิธีการแก้ไข โดยมีขั้นตอนดังนี้
    1. รวบรวมข้อมูลของปัญหา
    2. ตรวจร่างกาย และตั้งสมมติฐาน
    3. สรุปปัญหาจากการค้นหา
    4. ให้การรักษาที่สอดคล้องกับปัญหา
โดยอาศัยความชำนาญในการผสมผสานองค์ความรู้ทางเทคนิคและเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการรักษา
Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname