ปรัชญา (PHILOSOPHY)

เข้าใจ เห็นใจ ห่วงใย ใกล้ชิด


วิสัยทัศน์ (VISION)

เราจะดูแลผู้สูงอายุด้วยความห่วงใยดุจญาติมิตร


พันธกิจ (MISSION)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการCopyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname