บริการโดยบุคคลากรทางกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่สะดวกสบาย


มุ่งเน้นการบริการรักษาดูแลผู้สูงอายุ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname