จัดตั้งตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ปี พ.ศ.2541 ใบอนุญาติประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10208000148


Copyright © 2013 Passarapiban Nursinghome | Designed by unname